Thực hiện Kế hoạch số 1654/KH-SGDĐT ngày 01/10/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Kạn về việc tổ chức Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2014;