Ban lãnh đạo
 • Hà Thị Nội
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TPT Đội, Bí thư chi đoàn
  • Điện thoại:
   01683859448
  • Email:
   hathinoi.c2ntnari@backan.edu.vn