Ban lãnh đạo
 • Trần Hồng Phú
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch công đoàn
  • Điện thoại:
   0974289475
  • Email:
   tranhongphu.c2ntnari@backan.edu.vn