Ban lãnh đạo
 • Lâm Thị Lanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   01689108629
  • Email:
   01689108629
 • Hoàng Thị Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   02813884275
  • Email:
   hoangthubk8862@gmail.com
 • Nông Thị Huế
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   02813 884 158
  • Email:
   huenong08@gmail.com